آخرین مطالب

فروش آنلاین science in china. 2022; 50(2) 234 241 قیمت

طول مطالعه: 4 دقیقه

استفاده از راهکارهای فناوری زیستی از جمله کشت سوسپانسیون سلولی، کشت اندام (کشت ریشه های موئین و ساقه) راه حلی مناسب برای تولید سریع و انبوه متابولیتهای ثانو...