طول مطالعه: 5 دقیقه

در این ماتریس مناطق انتخابی 1 تا 6 که در شکل 1 مشخص شده است، در سطرها و عوامل در ستون ها قرار می گیرند (جدول 1). از بین این عوامل درجه-روز و دمای مرحله گلدهی تفاوت چندانی نداشته و در تصمیم گیری تاثیر گذار نیستند. با توجه به این موارد و مطالعه صورت گرفته در این مقاله مشخص شد که 279977 هکتار از اراضی استان خوزستان دارای تمامی شرایط کشت پنبه می باشند. فتوسنتز (اولین عمل غذا سازی در گیاه) به شدت تحت تاثیر شدت نور قرار دارد. !

زلنسکی بیوگرافی در تعیین زمان شروع کشت با استفاده از بارش، تعریف اشترن مبنا قرار گرفته است. همچنین بارش در طی فصل برداشت کیفیت الیاف و بذر را تحت تاثیر قرار داده و موجب خسارت محصول می شود. مناطق نیمه ابری در طی فصل رشد دارای مقدار کمی آفتاب هستند که برای محصول پنبه نامطمئن است و نواحی با سه پنجم ابر برای کشت پنبه نامناسب­اند. باران های شدید و مداوم نیز به همین شیوه برای محصول زیان آورند. از بین این 11 عامل به جز ارتفاع و شیب بقیه عوامل اقلیمی هستند که برای تهیه نقشه های آنها در سطح استان، اطلاعات آنها را از ایستگاههای سینوپتیک استخراج کرده و به صورت جداول اطلاعاتی وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی گردید.

خرید گیم تایم Final Fantasy 14 مراحل انجام روش تاپسیس در جداول زیر آورده شده است. در اجرای روش پرسشگری در بین لایه های مختلف از مدل بولین استفاده گردید. از لایه کاربری اراضی استان نیز برای تعیین پهنه های کشت استان استفاده شد. ساخته شده در محیط و از آن برای محاسبه شیب نیز استفاده شد. در واقع نیاز پنبه به نور و دما زیاد است (چهار تا پنج ماه دمای زیاد و یکنواخت برای رشد پنبه خیلی مفید است) و این با ابرناکی زیاد محقق نمی شود. ​​.

به طوری که از سال زراعی 1370-1369 تا سال زراعی 1385-1384 فقط در 6 سال پنبه در استان خوزستان کشت شده است که البته آن هم در مقادیر خیلی کم بوده است. در واقع دمای مرحله گلدهی فقط در صفی آباد دزفول و بستان (شمالغرب استان) زیر 35 درجه سلسیوس است (خرداد و تیر) و در بقیه مناطق استان دما بالای 35 درجه سلسیوس است و حداکثر به 37 درجه سلسیوس می رسد.

جدول تورم جهانی برخی مبدا کشت پنبه را آسیا و گروهی آفریقا می دانند (اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی؛ آبان1387، 51). کارسو و موتسی (1956) نیز امکان توسعه کشت پنبه در شرق استرالیا را بررسی کرده اند. با توجه به این که پنبه گیاهی نور پسند و در عین حال نیازمند آب زیادی در دوره رشد می باشد، کشت این گیاه باید به صورت آبی در مناطق با آفتاب زیاد صورت گیرد. این لایه نقطه ای پراکندگی را در تمامی سطح استان به خوبی نشان می داد.

شرایط نامساعد هوا نه تنها بر تعداد غوزه های هر بوته بلکه بر روی کیفیت الیاف نیز تاثیر می گذارد. آب و هوا به انحاء مختلف بر محصولات کشاورزی تاثیر می گذارد (کرمی،1384، 11). رشد محصولات کشاورزی به طور وسیعی به شرایط هوایی بستگی دارد. شیب کمتر از چهار درصد برای کشت پنبه مناسب می باشد(کوانتا، 1354، جلد 2). بر خلاف تصور استان خوزستان دارای ارتفاعات بالای 3500 متر در نواحی شمالی استان می باشد و به تبع آن شیب مناطق شمالی و شرق استان با عبور رشته کوههای زاگرس زیاد است.

آیفون 14 معمولی

اگر بذر پنبه به سرعت جوانه بزند خطر کمتری از امراض مورد توجه آن است اما اگر تاریخ کاشت به تاخیر افتد، میزان عملکرد، درصد الیاف، طول تار و واحدهای میکرونر کاهش یافته و مقاومت الیاف افزایش می یابد (کوانتا، 1354، جلد 2). مقدار این عامل در سطح استان بین 26 تا 28 (فروردین و اردیبهشت) درجه سلسیوس می باشد که نشان دهنده­ی مهیا بودن این عامل در استان می باشد. پس از آن شرایط اقلیمی و محیطی مهم پنبه بر اساس منابع مکتوب تعیین شده (کوانتا، 1354، جلد 2) و برای بررسی میزان سازگاری هر عامل در سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه ای به طور جداگانه تهیه شده است.&;&;​&;​​!

رئال مادرید مقابل آربی لایپزیگ همچنین در مقدار محصول نیز تاثیر گذار است و بازدهی را کاهش می دهد(کوانتا، 1354، جلد 2). ارتفاعات استان در تمامی ایستگاه ها زیر 1300 متر می باشد و فقط به صورت نوار باریکی در مناطق شمالی و شمالشرق استان بالای 1300 متر می باشد. اکنون در نتیجه ابداعات جدید پنبه 48% از محصولات نساجی را به خود اختصاص داده است در حالی که 45% آن نیز منسوجات مصنوعی است (سایت سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل، 2008). برآوردها حاکی از آن است که تولید پنبه کشور در سال 1385 حدود 80000 تن بوده است، در حالی که نیازهای داخلی صنایع نساجی و سایر مصارف حدود 150000 تن تعیین شده است.

مسکن ملی قزوین محصولات پنبه را نمی توان در ارتفاعات بالاتر از 1300 متر با موفقیت کاشت. به طوری که واردات پنبه در سالهای 1383،1384و 1385 به ترتیب 1531502 دلار ، 36831349 دلار و 12819043 دلار ارز از کشور خارج کرده است(باستانی و رضایی؛ 1385؛ 18). هدف از انجام این تحقیق بررسی شرایط محیطی و اقلیمی استان خوزستان در راستای نیاز های پنبه می باشد تا بتوان وجود یا عدم وجود پتانسیل کشت این محصول مهم را در این استان بررسی کرد.

پنبه اقلیم باز و آفتابی را ترجیح می دهد. در نتیجه این استان با وجود تقریباً دویست و هشتاد هزار هکتار اراضی مستعد کشت پنبه می تواند در تولید پنبه موثر باشد. ولی با این وجود این مناطق دارای شرایط متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند. پس فراهم بودن شرایط بدون بارش پس از ماه پنجم کشت ضروری است. در مدل­های غیرجبرانی ، مبادله بین شاخصها مجاز نیست به عبارت دیگر نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود از شاخص موجود دیگر جبران نمیشود.

اپل واچ نسل بسیار اهمیت دارد که سبز شدن مدتی در 12-10 روز بعد از کاشت به وقوع بپیوندد. به همین دلیل فقط در مرکز و غرب استان خوزستان شیب، زیر 4 درصد می باشد. دوره حساس عملاً تا شروع برداشت پنبه ادامه پیدا می کند زیرا تشکیل جوانه های گل دهنده و گل دادن در طی این دوره عملیات مداومی هستند. ولی سایر عوامل در سطح استان برای کشت پنبه مهیا هستند.

آخرین بروزرسانی در: