طول مطالعه: 4 دقیقه

., & , . (2022)

, , ; (, ) . , (-) . 1--3. .  ​​​!

ولادیمیر پوتین جوانی

'α 0.79 0.87. , 156 160 , . . در تعریف دیگر، فعالیتهای غیررسمی را خدماتی میداند که افراد در بخش خصوصی انجام میدهند و هیچگونه کنترل و نظارت رسمیای ندارد (& , 2010). اصطلاح مشاغل غیررسمی مناسبترین و دقیقترین عنوان برای این گروه از فعالیتها با ویژگیهای مشخص همچون کاربربودن،کوچک مقیاس بودن، ورود آسان، مالکیت فردی و خانوادگی و غیره است.

تورم اقتصاد جهانی در هردوی این مناطق به دلیل اینکه روستاها در جوار یکدیگر و تقریباً بدون هیچ فاصلهای در امتداد مسیرهای مواصلاتی گسترش یافتهاند، در واقع هیچگونه حدومرزی بین آنها نمیتوان قائل شد؛ به خصوص در منطقه دهشیخ فارس که همه این روستا بدونفاصله و چسبیدهبههم به صورت خطی در امتداد جاده اصلی منتهی به عسلویه واقع شدهاند و فضاهای خالی بین دو روستا در گذشته، امروزه به وسیله پاساژها و مغازههای بزرگ و چندین طبقه اشغال شده است و همه اهالی این منطقه خود را به صورت منطقه واحد دهشیخ میشناسند و همه این روستاها از اکثریت جهات اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قومی، زبانی و غیره کاملاً به هم شبیه و به ظاهر هیچگونه جدایی و تفیکی نمیتوان بین این چند روستای تجاری همجوار قائل شد.

این اثرگذاری در روستای دهشیخ مثبت ارزیابی شده است، اما در روستای گچین این اثرگذاری مشهود و ملموس نیست، در روستای دهشیخ به دلیل رونق اقتصادی بسیار این فعالیت، امروزه چهره روستا بسیار دگرگون و بافت کالبدی و فیزیکی سنتی روستا جای خود را به مغازهها و پاساژهای لوکس و شیک داده است که اصلاً شباهتی به روستا ندارند و همچنین بافت مسکونی روستا نیز به دلیل درآمد زیاد روستاییان دگرگون شده است و با مصالح مرغوب و نظارت مناسب ساختوساز شده است.

مسکن ملی استان تهران

2- چرا با وجود اینکه هر دوی این مناطق (منطقه تجاری دهشیخ در لامرد و گچین در بندرعباس)، در یک نوع فعالیت مشغول هستند و حتی مکان خرید و نوع کالاها و محصولات وارداتی آنها یکسان (عمدتاً دبی) است، اما آثار و پیامدهای این فعالیت در هر دو حوزه مشابه نیست؟ در واقع این فعالیت با متنوعکردن اشتغال و ایجاد مشاغل غیرزراعی، سودآوری و درآمدزایی بالا، زمینههای جذب نیروی کار برای جوانان منطقه و حتی مناطق همجوار را فراهم کرده است و از این طرق از میزان تمایل جوانان به مهاجرت به شهرها و مناطق دیگر کاسته است.

مهاجران روستایی که به صورت فصلی یا دائم به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی (دبی) مهاجرت میکنند، بخش اعظم این تجارت غیرقانونی کالا را انجام میدهند و عمده این افراد همان مهاجران دهههای 40-50 بعد از اصلاحات اراضی هستند که هماکنون بزرگترین سرمایهگذاران این فعالیت در منطقه به شمار میروند و نقش مهمی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی این روستاها از جمله در زمینه کارآفرینی، ایجاد اشتغال، خوداتکایی روستا در تهیه محصولات مورد نیاز، تقویت نهادهای مالی و اعتباری و استفاده از تسهیلات رفاهی و مالی، امکان پسانداز بخشی از درآمد، کاهش فقر، افزایش مشارکت و تصمیمگیری روستاییان، کاهش مهاجرتها، افزایش رفاه و سطح استانداردهای بهداشتی و آموزشی، بهبود کیفیت فیزیکی و بافت کالبدی روستاها، رعایت استانداردهای ساختوساز و استحکام هرچه بیشتر مساکن در برابر حوادث و غیره داشتهاند.

خودرو ملی عراق با توجه به نتایج مثبت اقتصادی قاچاق کالا بر روستاهای مناطق مرزی، به عنوان منبعی پردرآمد برای گذران زندگی و افزایش سطح رفاه خانواده و نیز سرمایهگذاری در سایر فعالیتهای اقتصادی نظیر خدمات و مسکن، میتوان گفت که این پدیده سهم عمدهای در افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و اقتصاد خانوارهای روستایی داشته است و تأثیر مثبتی بر روند توسعه روستایی این مناطق میگذارد (& , 2013). بنابراین با توجه به نقشهای متعددی که روستاها در فرایند توسعه ملی بر عهده دارند، رشد و توسعه مبادلات مرزی میتواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات رسمی، تثبیت قیمتها، افزایش اشتغال، درآمد و رفاه ساکنان این مناطق باشد.

رونمایی آیفون ۱۳ پرو مکس

از گذشتههای دور این روستا طوایف و اقوامی داشتند که در تعارض و اختلاف با یکدیگر بودهاند و روستا را به دو بخش پایین و بالا تقسیم کردهاند، به گونه ای که در دور قبل انتخاب شوراهای روستایی، نتایج این انتخابات به دلیل اختلافات و مشارکتنکردن مردمی باطل و روستا از داشتن شوراهای روستایی محروم شده است. طبق یافتههای توصیفی تحقیق از مجموع پاسخگویان در روستاهای منطقه دهشیخ 3/85 درصد را مردان و 7/14درصد را زنان تشکیل میدهند که از این تعداد 4/81 درصد از پاسخگویان متأهل، 6/18 درصد مجرد بودهاند.

رئال مادرید و بایرن مونیخ
همانگونه که نتایج تحقیق نشان داد، داشتن درآمد اقتصادی زیاد بهتنهایی نمیتواند عاملی درتوسعه همهجانبه روستاها باشد، بلکه در کنار این عامل، عوامل دیگری نیز ضروری است که از جمله آنها میتوان به وجود فرهنگ مشارکت و همکاری بین روستاییان و مدیریت روستا (شورا، دهیار) اشاره کرد. از این رو به مقیاس دوم، مبحث فرار مالیاتی نیز میگویند. انجام فعالیتهای پنهانی، به علت دورماندن از دید سیستم ثبت اطلاعات یا به دلیل ضعف در این سیستم است. جهت بررسی و شناخت جامعتر این پیامدها، دهشیخ و سیگار، چاهشیخ، جری و کرهموچی از توابع شهرستان لامرد استان فارس (تحت عنوان منطقه تجاری دهشیخ) و روستاهای گچین، مغ احمد بالا و مغ احمد پایین از توابع شهرستان بندرعباس استان هرمزگان (تحت عنوان منطقه تجاری گچین) ، به عنوان دو نمونه موردی از سکونتگاههای روستاهایی با رونق اقتصادی زیاد در زمینه فعالیتهای غیررسمی، برای مقایسه تطبیقی انتخاب شده است.

بخش مرکزی متشکل از دهستانهای حومه و سیگار و چاهورز است (تصویر شماره 2). طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت این روستاها در مجموع 4467 نفر در قالب 1124 خانوار گزارش شده است (مرکز آمار ایران،1390). برخی از این تحقیقات در جدول شماره 1 فهرست شده است. : . , . (2000). () .

آخرین بروزرسانی در: