طول مطالعه: 4 دقیقه

استفاده از راهکارهای فناوری زیستی از جمله کشت سوسپانسیون سلولی، کشت اندام (کشت ریشه های موئین و ساقه) راه حلی مناسب برای تولید سریع و انبوه متابولیتهای ثانویه می باشد (8). سوسپانسیون سلولی در گیاه پروانش برای تولید آجمالیسین، کاتارانتیین، سرپنتین و بسیاری از تولیدات دارویی مهم دیگراستفاده شده است (9). الیسیتورهای مختلف قارچی بهمنظور بهبود بخشیدن به تولید ایندول آلکالوئیدها در سوسپانسیون سلولی پروانش آزمایش شدند. پس از 12 ساعت میزان بیان این ژن به نصف شاهد رسید. &;​.

قرعه کشی خودرو 25 تیر 1401

بیشترین میزان بیان ژن در زمان 5/0 ساعت بعد از تیمار و غلظت 2 میلی­مولاربود که نزدیک دو برابر شاهد بود. بیشترین افزایش بیان بهترتیب مربوط به غلظت­های 1، 5/0 و غلظت75/0 میلی­گرم در لیتر بود. تیمار هورمونی مشابه با تیمار کالوس­زایی بود. این یافته­ها با نتایج این پژوهش در زمان­های 8، 24 و 48 ساعت توسط نانواکسید روی برای ژن مشابه بود که بیان این ژن افزایش یافت.

جام جهانی ۲۰۱۰ نتایج شعبانی و همکاران (17) مشخص کرد که بیان ژن در اثر تیمار با اتیلن در 6 ساعت پس از تیمار 2/5 برابر شاهد بود. مطالعات و همکاران (14) در بررسی هم­بستگی بین بیان ژن­های مسیر ترپنوئید ایندول آلکالوئید () و تولید و تجمع آلکالوئیدها نشان داد که همبستگی مثبتی بین فراوانی رونویسی و تجمع آلکالوئیدهای مربوطه در ژنوتیپ­های مختلف وجود دارد. برگ­ها به روش احمدی و همکاران (16) ضدعفونی گردید. روش های زیر مراجعه کنید و گردن شما را نیز به ذهن داشته باشید.

در زمان 48 ساعت پس از اعمال تیمارها، همه تیمارها­ی نانواکسید روی بیان ژن را افزایش دادند. جهت بررسی بیان ژن، محتوای هر ارلن در تیمارهای زمانی 8، 24و 48 ساعت پس از تیمار از صافی عبور داده شد و پس از خارج شدن آب اضافی نمونه­ها، وزن آن­ها یادداشت گردید و سپس نمونه­ها بهمنظور تثبیت بهطور جداگانه در فویل آلومینیومی پیچیده شدند و در ازت مایع قرار گرفتند و تا زمان استخراج در دمای 80- درجه سانتی­گراد نگهداری شدند.

از برگ­های نزدیک گل و برگ­های جوان بهمنظور تهیه کالوس نمونه­برداری شد. بعد از 24 ساعت بیان این ژن کاهش داشت (4). در این مطالعه نیز مشخص شد که ژن در زمان 48 ساعت توسط نانو اکسید روی افزایش بیان داشت که با نتایج (4) مغایرت داشت. این مواد در شیمی­درمانی برخی سرطان­ها نیز کاربرد دارند (3، 4). تاکنون 130 نوع آلکالوئید از این گیاه استخراج شده است که مقدار آن را در پیکر رویشی 2/0 تا 1 درصد گزارش کرده­اند.

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تولید انبوه و سریع این مواد پیچیده در مقیاس زیاد از طریق روشهای شیمیایی عمدتا مشکل و یا غیرممکن میباشد و از سویی محدودیتهای مختلف مانع تامین این مواد از طبیعت است. بیان ژن در زمان 72 ساعت پس از تیمار افزایش و بیان این ژن در زمان­های 6، 12و 24 ساعت پس از تیمار کاهش یافت. یعنی اثر نانواکسید روی بر ژن بیشتر از اثر آن بر ژن بود.

مسکن ملی شیراز
مقایسه میانگین داده­های مربوط به بیان ژن با استفاده از نانو­اکسید روی نشان داد که اثر زمان، غلظت و همچنین اثر متقابل زمان و غلظت معنی­دار شد. مقایسه میانگین داده­های مربوط به بیان ژن با استفاده از نانو­اکسید روی نشان داد که اثر زمان، غلظت و همچنین اثر متقابل زمان و غلظت در سطح 1 درصد معنی­دار شد. مقایسه میانگین داده­های مربوط به بیان ژن در زمان­ها و غلظت­های مختلف نانواکسید روی اختلاف معنی­دار در سطح 1 درصد نشان داد.

ولادیمیر پوتین جوانی

افزودن الیسیتور در دوزهایی بین 5 تا 30 میلیگرم بر لیتر کربوهیدرات، نتایج مشابهی در تجمع مقدار و تنوع ایندول آلکالوئیدها نشان داد (10). در ده سال اخیر، اطلاعات قابل ملاحظه­ای از رشد و تولید متابولیت­های ثانویه بهوسیله کشت سلول و بافت پروانش بهدست آمده است (11). بررسی اثر کادمیوم در تولید آجمالیسین در کشت سوسپانسیون سلولی پروانش نشان داد که کادمیوم، سطح رونویسی ، غلظت تریپتامین سلولی و تولید آجمالیسین را در سلول افزایش می­دهد (12). آنزیم استریکتوسیدین سینتاز (، ) در مسیر بیوسنتز ترپنوئید ایندول آلکالوئیدها باعث تبدیل تریپتامین و سکولوگانین به استریکتوسیدین می­شود که پیش­ماده تولید تمامی ترپنوئید ایندول آلکالوئیدهاست.

ایرپاد پرو 206 همچنین رویش این گیاه در قاره­های آفریقا، آمریکا، آسیا، استرالیا و بعضی از جزایر اقیانوس آرام نیز گزارش شده­است (2). بهعلت وجود آلکالوئیدهای ارزشمند در پیکر رویشی و ریشه پروانش، در اکثر فارماکوپه­ها بهعنوان یک گیاه دارویی بسیار مهم معرفی و خواص آن نیز بیان شده است. با استفاده از ، مخلوط و -(شرکت سینا­کلون) ساخته شد. برای اعمال الیسیتورهای روی وکبالت، از محلول مادری که دارای غلظت 1000 میلی­گرم در لیتر بود، استوک تهیه شد.

قرعه E2 80 8cکشی ایران خودرو
در مورد نانواکسید روی در زمان 8 ساعت پس از اعمال تیمار، هر سه غلظت 5/0، 75/0 و 1 میلی­گرم در لیتر بیان ژن را افزایش دادند. در بازه زمانی 24 ساعت، هر سه غلظت مورد استفاده نانواکسید روی بیان ژن را افزایش دادند. همچنین افزایش بیان این دو ژن با بالا رفتن ویندولین در گیاه پروانش همراه بود (22). وجود الیسیتور در محیط میتواند بهعنوان یک عامل تنشی برای گیاه عمل کرده و سبب افزایش فعالیت سیستم دفاعی گیاه در غلظتهای مختلف الیسیتور و در نتیجه باعث تحریک بیان برخی ژن­ها و تولید متابولیت­های ثانویه گیاه شود.

در زمان 72 ساعت سطح بیان این ژن کاهش و به 8/0 شاهد خود رسید. بهطوری­که باعث کاهش معنی­دار در بیان ژن شد. آنالیز داده­های حاصل با استفاده از نرم­افزاردر قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی و با استفاده از آزمون دانکن بررسی شد. سپس عکس­برداری از ژل انجام و شدت نسبی باندها با استفاده از نرم­افزار سنجیده شد. محققین با استفاده از افزایش تولید متابولیت ثانویه سعی می­کنند تا شواهد بیشتری در رابطه با چگونگی بیوسنتز متابولیت­ها و نیز مکانیسم تنظیمی آن بهدست آورند.

آخرین بروزرسانی در: