طول مطالعه: 4 دقیقه

بر طبق این پژوهش، اثرات گسترش ویروس کرونا سبب شده است تا نهاد دین متأثر از پیچیدگیهای محیطی در راستای کاهش مشکلات و انطباق با شرایط جدید دست به نوآوری بزند و از فضای مجازی در راستای کاهش معضلات حداکثر استفاده را ببرد. اما با گسترده شدن شیوع ویروس در جامعه و افزایش نگرانیها از سیر صعودی مبتلایان و قربانیان در چهار ماهۀ دوم شیوع کرونا در کشور، وزارت بهداشت ایران نیز هرچه بیشتر از داشتههای ایدئولوژیک خود برای ایجاد همبستگی میان مردم بهره برده است.

اتریوم کلاسیک

در برنامهها و بودجههای سالانه دولت، توسعه صنعتی همواره در درجه اول اهمیت قرار داشت و بیش از 3/1 درصد از کل منابع دولتهای دوره پهلوی دوم را به خود اختصاص داده بود. همچنین بر اثر افزایش درآمدهای نفتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که شامل درآمد مؤسسات انتفاعی وابسته به آن، سود سهام شرکتهای دولتی، اجاره ساختمانهای دولتی و سایر درآمدهای مربوط به انحصار مالکیت دولت، روزبهروز سهم کمتری از منابع مالی را تشکیل میدادند.

خرید گیم تایم Wow Shadowlands علاوهبر این، بررسی آماری استفادۀ وزارت بهداشت ایران از شعارهایی با درونمایۀ مذهبی نشان میدهد که در برهههایی خاص و زمانی که آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید-19 سیر صعودی به خود میگیرد و عرصه را بر جامعۀ ایرانی تنگتر میکند، وزارت بهداشت هرچه بیشتر به تولید شعارها و متون ایدئولوژیک روی میآورد و تلاش میکند تا با فراخواندن مجدد ارزشهای تثبیتشدۀ ملی ضمن احیای حافظۀ تاریخی ملت در لحظات تاریخی پیروزمند آنان را به تابآوری و ادامۀ مبارزه با ویروس کرونا ترغیب کند.

این گفتمان انقلابی در دوران دفاع مقدس به حد اعلای خود رسید و تبدیل به فرهنگی مسلط در جامعۀ ایرانی شد. با افزایش چشمگیر قیمت نفت در این دوره، حکومت ایران تلاش میکرد تا خود را قدرتی نوظهور در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح کند؛ در همین راستا، تلاش دربار و دولتهای ایران به تولیدات صنعتی معطوف شد. وجود ارزش بیانی و داوری مثبت در واژگان این شعارها نیز آشکار است؛ به طوری که، مخاطبان این پیامها کمتر دربارۀ قدرت ایدئولوژیک مفاهیمی چون جهاد، همدلی، مؤمن بودن و امداد الهی در رتق و فتق امور تردیدی به خود راه میدهند.

جام جهانی ۲۰۱۸ کاربرد این عبارت برای توصیف کادر مراقبتهای پزشکی کشور میتواند پزشکان و پرستاران را به پایداری و ثبات در مبارزه با ویروس مهلک کرونا ترغیب کند؛ زیرا پزشکان و پرستاران با تداعی موفقیتهای مدافعان حرم بر پیروزی خود بر این ویروس امیدوارتر میشوند. به همین نحو، تکرار این تجربۀ تاریخی میتواند با معنی بخشیدن به پروژۀ فاصلهگذاری اجتماعی «احساس دردناک جدایی» را بار دیگر در اذهان انگلیسیها زنده کند و سبب عینیت یافتن دوبارۀ انسجام در جامعه شود و چیرگی بر ویروس کرونا را ممکن سازد.

تاثیر تورم جهانی
سخنان مکرون با زنده کردن حافظۀ تاریخی ملت فرانسه از جنگ جهانی اول و با بهرهگیری از زبان جنگ نخستوزیر دوران جنگ که تنها راه پیروزی فرانسه را ایستادگی و ادامه نبرد در برابر قوای متجاوز میدانست میتواند سبب ایجاد انگیزه و اتحاد در بین ملت برای استقامت و در نهایت چیرگی بر ویروس کرونا شود. دولت از طریق نهادهای اقتصادی دولتی، بهویژه بانکهای تخصصی توسعه، کنترل کامل بخش خصوصی را بر عهده گرفت. برانگیختن احساسات ملیگرایانه و بهتبع آن تقویت همبستگی ملی از طریق فراخواندن روایات و حوادث وحدتبخشی که در حافظۀ تاریخی ملی ثبت شده و به بخشی از تجربیات زیستهِ ارزشمند آن ملت تبدیل شدهاند قسمتی از رویکردی است که زمامدارن مختلف برای همراه کردن مردم در شکست دشمن از آن بهره میبرند.

این تأثیرپذیری، از طریق رواج گفتمان نهادهایی چون آموزش، رسانه، مذهب، قانون و در نهایت، نهاد دولت در جامعه بسط و گسترش پیدا میکند. آنچه در این میان جالب توجه است افزایش استفاده وزارت بهداشت ایران از واژگان ایدئولوژیک و مفاهیم و مضامین دینی-انقلابی است که همزمان با اوجگیری بیماری کرونا در کشور دیده میشود؛ به طوری که با افزایش آمار قربانیان بیماری کرونا در چهار ماهۀ دوم منتهی به آبان ماه استفاده وزارت بهداشت از این دست مفاهیم از 10 مورد ماههای ابتدایی به 65 مورد افزایش یافته است.

مسکن ملی تهران «ما همگی در حال مقابله با این بیماری هستیم. حضور گفتمان دینی در شعار و تصویر فوق کاملاً مشهود است. انتخابهای واژگانی در سطح متن سپس در مرحلۀ تفسیر و تبیین به گفتمان و ساختارهای کلان اجتماعی پیوند داده میشوند. پدیدههای اجتماعی مانند کمکهای مؤمنانه به گروههای تهیدست و چشمپوشی از حقوق مادی پدیدههایی انضمامیاند و در بستر تاریخی-اجتماعی خاصی رویش و زایش پیدا میکنند. فرکلاف تولید و درک گفتار در جامعه را متأثر از این فضای گفتمانی در اجتماع میداند.

بورس کالای ایران
تثبیت این قواعد گفتمانی در ذهن ملت به شکلگیری «منابع ذهنی» در ذهنیت جامعه منجر میشود. به اعتقاد شهابی و عمویی (1397) نقل مکرر این وقایع و مناسبتهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از سوی نهادهای حاکم به پذیرش و درونی شدن هویت و ارزشهای منبعث از آنها منجر میشود. در این دوره، کمتر رشته صنعتی در ایران بود که دولت در آن دخالت مستقیم نداشت و این بهویژه از این نظر اهمیت داشت که در تمام بخشهای یادشده، دولت پیشگام و کنترلکننده فعال و مؤثر سرمایهگذاریها بود.

ج. نیروگاه برق تهران: نیروگاه فرجآباد برای تهیه برق طی 24 ساعت، به 1 هزار و 200 تن سوخت سنگین احتیاج داشت و پیشبینی شده بود که گاز جانشین آن شود (اطلاعات، 14/6/1346: 12375). این مجموعه در سال 1346ش/1967م افتتاح شد. وظیفه این سازمان، نظارت بر کیفیت محصولات و هدایت تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت تولیدات آنها بود. با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر اوضاع داخلی ایران، ادامه اقساط خرید این تأسیسات پرداخت نشد و این مسئله بهانهای شد تا پیمانکاران خارجی قرارداد را فسخ کنند. ᠎​&;​​​​​.

آخرین بروزرسانی در: