طول مطالعه: 4 دقیقه

در ماه آوریل سال میلادی جاری، صادرات ترکیه افزایشی ۹/۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و به ۵/۱۳ میلیارد دلار بالغ شد. در این زمان دولت برای قطعیت بخشیدن بیشتر به این روند، طرح سوبسید صادرات مشتمل بر تخفیفهای اعتبارات صادرات را به اجرا در آورد. به بیان دیگر برای سرمایهگذاران عمده، نخست وزیر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری بعدی خواهد بود حتی اگر برخی توهم بیثباتی ترکیه را در سر دارند. در حقیقت با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ از یک سو با پذیرش پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه در سال ۱۹۹۹ و از سوی دیگر با میراث به جای مانده از بحران مالی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ همراه بود. ᠎​​​!

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Esale Ikco Ir
سیاستهای اقتصادی که به منظور رسیدن به هدفهای اقتصادی دولت طراحی و اجرا میگردند به دو گروه سیاستهای پولی و سیاستهای مالی تقسیم میشوند. سیاستهای پولی آن گروه از تدابیر و برنامههای دولت هستند که از طریق سیستم پولی کشور، رسیدن به هدفهای اقتصادی را تضمین میکنند. طی دهه ۱۹۸۰، به رغم خروج ترکیه از سیاستهای جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. سیاستهای اقتصادی دولت عمدتاً سیاستهای اقتصادی کلان هستند. افزایش توان اقتصادی ترکیه در سایه اتخاذ سیاستهای واقعگرایانه از جمله نکات آشکار این دوره ترکیه است که با سیر صعودی تولید ملی و افزایش سرمایهگذاری و حضور در صنایع مختلف و فعالسازی تجارت خارجی در سالهای اخیر حاصل گردیده است. ​​&;​.

در عین حال ایجاد مزیتهای نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر از نکات مهم بوده است. تورم یک پدیده اقتصادی و در عین حال سیاسی است. در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بینالمللی پول از فرآیند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد. این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت و در سال ۲۰۰۸ نرخ تورم به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت.

جام جهانی قطر این عملکرد و شعارهای اعتدالگرایانه این حزب موجب شد تا در انتخابات پارلمانی نوامبر 2002 پیروزی چشمگیر نصیب آن شود این حزب موفق شد با کسب 2/34 درصد آرا، 363 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد و بدون ائتلاف با سایر احزاب به تشکیل دولت اقدام کرد. به این ترتیب معمار اصلاحات اقتصادی در ترکیه نهاد بوروکراتیک قدرتمندی را ایجاد کرد که مستقیماً به دفتر نخست وزیری وصل بود و مستقل از سایر سازمانها عمل میکرد. مجموعه این اقدامات باعث شد کشور ترکیه که به کشور کودتاها معروف است از زمان قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه از هر زمان دیگر ثبات سیاسی بیشتری داشته و تنهاترین کودتای این دوران با حمایت مردم با شکست روبرو شود.

به گونهای که در ربع نخست سال 2017 میزان سرمایهگذاریهای خارجی در ترکیه 55 درصد و میزان ورود مستقیم سرمایهها به ترکیه نیز در حدود 77 درصد افزایش داشته است. فعالیت ۱۲ ساله او به عنوان نخست وزیر منجر به آن شد که وضعیت اقتصادی ترکیه به طرز محسوسی بهبود یابد و کشور تا حدود زیادی از بحران اقتصادی جهانی در امان بماند. بحث فقط بر سر منافع مادی که اردوغان برای کشور به همراه آورد، نیست. در بخش سیاستگذاری پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد.

خودرو ملی لبنان از زمانی که حزب عدالت و توسعه در اواخر سال ۲۰۰۲ روی کار آمد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در هر سال بیش از پنج درصد بوده است. کمال درویش معتقد است با سیاستگذاری کلان اقتصادی، ارزی و پولی میتوان بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و از طریق اصلاح سیستم پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی را در کشور برقرار نمود که نتیجه آن ثبات سیاسی است.

جام جهانی ۲۰۲۶

ترکیه برای حمایت از اقشار آسیبپذیر خود برنامههای مختلفی را پیگیری میکند؛ درحالی که این حمایتهای اجتماعی در ترکیه از سال ۲۰۰۲ آغاز شد، دولت این کشور، شیوه و اداره حمایت اجتماعی خود را از سال ۲۰۱۱ تغییر داد تا در فرآیند این کمکها بهبودی حاصل شود که از آن جمله میتوان از «تور ایمنی اجتماعی» یاد کرد که شامل یارانهها، پرداختهای نقدی و پیش از این، مخارج کمکهای اجتماعی شامل وام، وجه نقد و نظام ﺗﺄمین اجتماعی و بیمه، در بین نهادهای گوناگون میباشد.

این وزارتخانه نهاد اصلی ارائه دهنده تورهای ایمنی اجتماعی برای سالمندان و معلولان و کودکان است و خانوارهای فقیر است که از واکسیناسیون رایگان تا ﺗﺄمین هزینه درمان و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و سرویس مدارس را نیز شامل میشود. نوسازی، نیرویی مقاومت ناپذیر است که در گذر زمان در سراسر جهان و همه تمدنها گسترده خواهد شد. اما نکتهی اصلی در موضوع ثبات سیاسی عوامل مؤثر در ایجاد ثبات سیاسی در یک سیستم است.

بوزان مینویسد در غرب از حکومتها خواسته میشود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال میکند تا در کشور ثبات سیاسی ایجاد کنند. محفوظ بودن یک رژیم از تهدید براندازی داخلی از طریق انقلاب یا شورش را ثبات سیاسی نامیدهاند (آقا بخشی، 1381: 525). هر نظام سیاسی دارای مجموعه سیاستهایی است که پایدار بوده و به طور بنیادین دگرگون نمیشوند. در جامعه سیاسی مدرن، نهادهای سیاسی در مقابل اجتماع سیاسی مسئولاند، مشارکت در گستره وسیعی انجام میگیرد و نهادینگی نیز بسیار بالاست (مرشدیزاد، ۱۳۸۷).

مرشدیزاد، علی. (1387). «هانتینگتون و نظریه کارکردگرایانه سیاسی انقلابها». سرمی، علی. (1396). «چشم انداز رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017». قابل دسترس در سایت ترکیه. سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۷ را باید نقطه عطفی برای شکلگیری حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه قلمداد کرد. زمینه ایجاد بیثباتی سیاسی را در جامعه فراهم میکند. وی دو نوع پولیتى یا جامعه سیاسی در نظر میگیرد: سنتی و مدرن. قابل دسترس در سایت خبرنامه فارسی.

آخرین بروزرسانی در: