طول مطالعه: 4 دقیقه

درحقیقت، آنها بهنوعی درآمد حاصل از فعالیت قاچاق مواد سوختی را حق خودشان میدانند که آن را با زحمت کسب میکنند؛ بنابراین، زمانی که دولت و نیروهای انتظامی با آنها مقابله میکنند و درصدد از بین بردن این پدیده هستند، مردم این حرکت آنها را نوعی بیعدالتی و ظلم در حق خود میدانند و درنتیجه، احساس بدبینی نسبت به نهادهای دولتی و انتظامی در آنها تقویت میشود و آنها را دشمنی میدانند که میخواهد آنها را از بین ببرد.

اتریوم مرج شد
با زحمت یه ماشین نیسان خریدم که تو یکی از درگیریها سربازا بردنش؛ برای همین همیشه نفرینشون میکنم». یه روز تو جمع پسرای فامیل قرار شد هرکدوم پول رو هم بزاریم و لنج بخریم. همه سختیهای کار و بدبختیها واسه ما خردهپاهاست؛ اما پول اصلی تو جیب یه عده دیگه میره. «قبل از اینکه در کار قاچاق فعالیتی داشته باشم، با حقوق کم کارگر یه مغازه بودم؛ اما وقتی دیدم بقیه در مدت کم، پول خوبی در میارن و کارش هم چندان سختی نداره، مغازه رو ول کردم و الان راننده نیسانم و برام بیشتر نفع داره».

«قبلاً که درآمدم به میزان رفع نیازهای ضروری بود، موقع عید و ایام خاص خانمم میرفت بازار و یه لباسی میخرید؛ اما حالا خیلی زودبهزود میره و چیزهای جدید میخره و تلافی اون همه مدت رو در میاره». یه بار که میرفتم اونجا چند تا مرغ دریایی و یه لاکپشت رو ساحل مرده بودن. بعضیا ظرفیت پولدارشدن رو ندارن و دیگه به اطرافیان فقیرشون، محل نمیدن». دیگه خرید لوازم خونگی رو هم میخوام از دبی انجام بدم». «اول که کار قاچاق تو منطقه شروع شد، تعداد کسانی که سوخت قاچاق میکردن خیلی کم بود؛ اما بعد از اینکه مردم دیدن قاچاقچیها پیشرفت دارن، حتی اونایی که کار خوب داشتن، به امید سود بیشتر کارشون رو ول کردن و کار قاچاق رو شروع کردن».

اتریوم ارز دیجیتال

«واسه ساختن خونه جدیدم کلی هزینه کردم و چند تا معمار از شهرستان آوردم تا خونه قشنگی بشه و هیچکسی مثل اون رو تو این اطراف نداشته باشه. «وقتی میخوایم بارگیری کنیم، کسی به آلودهشدن دریا اهمیتی نمیده؛ چون میخوایم زودتر کارمون انجام بشه. صید و صیادی خیلی کم شده و کسی از اینجا ماهی نمیگیره». بنا بر اظهارات مصاحبهشوندگان و همچنین، مشاهدات انجامشده در منطقه مدنظر، در این ناحیه قبل از شکلگیری این پدیده، مشاغل موجود چندان رونقی نداشتهاند و میزان توان خریدوفروش مردم خیلی کم به نظر میرسیده و علت این امر، کمبود نقدینگی و وضعیت دشوار اقتصادی بوده است.

براساس این دادهها برخی از افراد درگیر در این پدیده، با هدف تحقق رویای زندگی لوکس و تجملی از شغل آبرومند خود دست کشیدهاند و این امر، با استفاده از به کار بردن کالاهای مادی ولع کسب منزلت و پرستیژ را نشان میدهد. باتوجهبه این مطالب، سئوال اساسی ما این است که افراد درگیر در این محدوده، بهصورت فعالانی خلاق، پدیده قاچاق سوخت و پیامدهای اجتماعی اقتصادی آن را چگونه درک و تفسیر میکنند.​​​​​.

رونمایی آیفون ۱۲ پرو مکس

ازلحاظ اقتصادی تأمین و ارتقاء معیشت افراد قاچاقچی و همچنین، شکوفایی اقتصادی منطقه و سایر بخشهای اقتصادی را در پی داشته و چرخه اقتصاد را در این منطقه فعال کرده است. مجتبی 22ساله مالک لنج حامل سوخت است و بهصورت مشارکتی قاچاق را شروع کرده است. مطابق سخنان مصاحبهشوندگان و همچنین، مشاهدات انجامشده، ازجمله پیامدهای دیگر قاچاق سوخت، افزایش فساد مالی و کلاهبرداری است. همچنین، مطابق نتایج این تحقیق، قاچاق بیشتر در روزهای میانی هفته و همچنین، در ساعتهای میانی روز انجام شده است.

میلاد 18ساله نگهبان گازوئیلهای قاچاق در لنج است. برای گردآوری اطلاعات نیز از مصاحبههای نیمهساختاریافته استفاده شده است. این یافته در پژوهشهای میدانی دیگری نیز نشان داده شده است. در ادبیات مربوط به این مسئله، پدیده قاچاق به کالای خاصی اختصاص ندارد. باتوجهبه این مسائل و همچنین، براساس تجارب زیسته پژوهشگر درباره پیامدهای قاچاق سوخت بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی استان، انجامدادن چنین پژوهشی درباره آثار و پیامدهای این مسئله، بسیار ضروری و حائز اهمیت است؛ بهطوریکه نتایج آن، در برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی بسیار مفید و اثرگذار خواهد بود.

همچنین، رشد روحیه قانونگریزی، تضعیف فرهنگ کار، افزایش ناامنی ترافیکی و افزایش مرگومیرها از دیگر پیامدهای تأمل برانگیز اجتماعی این موضوع است. درنهایت، مواجهه با پدیده قاچاق، از جانب دولت و ساختارهای انتظامی بدون در نظر گرفتن نقش، جایگاه و فرهنگ بومیان منطقه، چندان مؤثر نخواهد بود و چه بسا به تقویت قاچاق نیز منجر شود. درحقیقت، قاچاق مانند قانونگریزی و قانونشکنی است و خود نیز به رواج این پدیده در جامعه منجر میشود.

بدیهی است منافع حاصل از قاچاق مواد نفتی مانع از آن میشود که قاچاقچیان به مسائل زیستمحیطی توجه کنند. هدف اصلی رویکرد برساختی و پارادایم تفسیری کشف و فهم شیوههایی است که افراد، بهوسیله آنها خود را خلق و آن را تجربه میکنند (ایمان، 1388: 53). ازنظر این پارادایم، هر محیطی برای سازندگان همان محیط معنادار است و قانون عام حاکم بر محیط اجتماعی معنایی ندارد. پدیده قاچاق سوخت بهدلیل موقعیت جغرافیایی خاص کشور، تقریباً در تمام مرزهای آن وجود دارد (خضرزاده و همکاران، 1389: 69). در ایران، قاچاق کالاهای سوختی در رتبه نخست قرار دارد (علیاکبری، 1393: 7) بهطوریکه 90درصد از قاچاق خروجی کشور مربوط به آن است.

قرعه کشی خودرو Sale.iranecar.ir

 &;​​.

همین مرور کوتاه نشان میدهد بیشتر پژوهشها در وهله نخست، در حوزه کمی انجام شدهاند و در مرحله دوم، موضوع اصلی آنها قاچاق کالا بوده است؛ بنابراین، از این نظر، پژوهشگران به مسئله قاچاق سوخت، بهصورت پدیدهای خاص کمتر توجه کردهاند. کهنهپوشی و شایان (1392) آثار اقتصادی قاچاق کالا را در شهر مریوان بررسی کردهاند. در این مدت، چند سوپر مارکت بزرگ، میوهفروشی، آجیلفروشیهای شیک و بوتیک ساخته شدن. این محمولههای قاچاق، بیشتر از شهرستانهای دیگر وارد میشوند و به این صورت، این خودروها به تهدیدی برای جان مردم، عابران پیاده و دیگر رانندگان تبدیل شدهاند.

آخرین بروزرسانی در: