طول مطالعه: 4 دقیقه

-(2022)

نتیجه آنکه صادرات گاز نمیتواند به عنوان ابزاری در راستای کاهش تهدیدهای نظامی و غیرنظامی و ارتقای امنیت ملی و جایگاه بینالمللی ایران نقشآفرین باشد. در نتیجه با توجه به تسلط سنتی روسیه در بازار منطقه مذکور و همچنین همگرایی غالب این کشورها با راهبردهای منطقهای روسیه، ورود به این بازار برای ایران صرفه اقتصادی ندارد و تهدیدکننده مناسبات سیاسی با روسیه خواهد بود. همزمان با وضع تحریم بر اقتصاد کشور، برخی از حوزههای آسیبپذیر مزمن که به طور تاریخی مورد نقد و محل نگرانی صاحبنظران اقتصادی و غیراقتصادی بودند، آشکارتر شد.

تتلو من يادت نرم عموماً تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی در دنیا در مناطق فراساحل، مخازن کندانسته یا مناطق دوردستی که به بازار گاز دسترسی ندارد، انجام میگیرد (آلواردادو و مانریکه، 2010). تزریق گاز به مخازن نفتی با هدف بازیافت نفت برای بیشتر مخازن کشور مناسب تشخیص داده شده است. جدول 4 به میزان مصرف گاز در ایران و برخی کشورهای منتخب دنیا اشاره دارد. این مسئله نشان میدهد که میانگین میزان رشد تولید گاز ایران از میانگین جهانی بیشتر بوده است.

این بدان معناست که هند به گاز به عنوان یک منبع انرژی جدی اولویت نمیدهد. در این ارتباط «تکلیف» (1392) بیان میدارد که کشورهای ایران، گینه، امارات و لیبی به ترتیب با داشتن حدود 1.87، 1.07، 1.06، و 0.75 درصد از کل صادرات گاز طبیعی مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز همراه ونزوئلا در گروه کشورهای ضعیف این مجمع طبقهبندی میشوند. اثر ضد منافع ملی استراتژی جذابسازی قرارداد فروش همزمان با تحمیل هزینههای حمل و نقل در مسافتهای طولانی که در قیمت فروش خود را نشان میدهد، مضاعف میشود و منافع و عایدی کشور را به حداقل ممکن خواهد رساند.

خودرو ملی افغانستان در ادامه ابتدا به موضوعات مرتبط با صادرات و صادرات از طریق خط لوله نگاهی اجمالی خواهیم داشت، آنگاه بازارهای بالقوه صادراتی ایران را بررسی خواهیم کرد. در این روش، باید شیوهها، ابعاد گوناگون و گستره وسیع تهدیدها، تهاجم و حمله دشمن را بررسی و برای تک تک آنها با ارائه بهترین راهکارها چه قبل از وقوع و چه حین وقوع، تدبیر کرد. در عین حال، در مورد خطوط لوله داراییهای فیزیکی را نمیتوان جابهجا کرد. در کنار این خطوط لوله، چندین زیرساخت نیز ساخته شده است.

خودرو ملی ایران در این صورت راهبرد این کشور استفاده ازمنطقه خلیج فارس در مرزهای غربی این کشور است. ـ بازارهای بالقوه صادرات گاز ایران از طریق خط لوله شامل اروپای شرقی و مرکزی، هند، پاکستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و از طریق شامل چین، آسیای جنوب شرقی و اروپای غربی هستند. در جدول 7 به بزرگترین صادرکنندگان گاز از طریق خط لوله دنیا در سال 2014 اشاره شده است. اگرچه بخش عمده گاز مصرفی چین در بخش صنعت است (32 درصد در سال 2013)، اما سهم مصرف گاز در بخش انرژی و حمل و نقل در دهه گذشته افزایش یافته است.

خرید گیم تایم World Of Warcraft بر اساس آمار منتشره ، در سال 2014 واردات گاز هند منحصراً به صورت و 86 درصد آن از قطر بوده است. نحوه توزیع و پراکندگی منابع غیرمتعارف گاز نیز نشان از برخورداری عمده تقاضاکنندگان انرژی در دهههای آینده از آن دارد. ـ آیا رتبه ممتاز ایران در مالکیت ذخایر گاز به معنای جایگاه ممتاز آن در آینده بازار صادرات گاز خواهد بود؟ به علت اینکه منابع معتبر و موثق در این زمینه وجود ندارد، پیشبینیهای تولید و عرضه و در نهایت میزان دقیق قابلیت صادرات گاز کشور در آینده مورد تردید است.

حذف کنکور فنی حرفه ای ۱۴۰۱ در جدول 15 به میزان تقاضا و درصد تغییر تقاضای انرژی بین سالهای 2011 تا 2035 برای برخی کشورها و مناطق اشاره میشود. سهم بسیار پایین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و همچنین اتحادیه اروپا از میزان ذخایر گاز جهان نشان از توزیع نامتقارن مناطق گازخیز دارد. چنانکه از پراکندگی جغرافیایی عمده صادرکنندگان گاز طبیعی دنیا پیداست، روسیه از سمت شرق و هلند و نروژ از سمت غرب، تأمینکنندگان اصلی گاز طبیعی اروپا از طریق خط لوله هستند.​!

چنانکه مشاهده میشود، این کشورها در همه قارههای دنیا اعم از آسیا (روسیه و چین)، اقیانوسیه (استرالیا)، آمریکای شمالی (کانادا، مکزیک و آمریکا)، آمریکای جنوبی (آرژانتین و برزیل) و آفریقا (الجزایر و آفریقای جنوبی) پراکندهاند. چنانکه بررسی شد، ایران در هیچکدام از بازارهای بالقوه صادراتی نمیتواند سه شرط اساسی یادشده را به راحتی و توامان تأمین کند. سه تعریف از جنگ اقتصادی از گذشته تا حال شده است. در جدول 8 به بزرگترین واردکنندگان گاز از طریق خط لوله در 2014 اشاره شده است.

ولادیمیر پوتین نی نی سایت کشورهای اروپایی اصلیترین واردکنندگان گاز از طریق خط لوله هستند. این نتیجهگیری به معنای ناکارامدی صادرات گاز در تأمین درآمدهای ارزی برای کشور نخواهد بود. دیگر اینکه درآمدهای آتی ناشی از اضافه برداشت و صادرات گاز تزریقی به مخازن نفتی در قیمتهای آتی بالاتر بسیار چشمگیرتر خواهد بود. اگر بتوان روی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات گاز در کوتاه و میانمدت چشم پوشید و موضوع تزریق گاز به مخازن نفت کشور و اضافه برداشت در یک بازه بلندمدت را در دستورکار قرار داد، در این صورت در حال حاضر حجم زیادی گاز برای صادرات نخواهیم داشت.

آیفون 14 مکس برای مثال ذیل شاخص بخش اجتماعی به مقولههای فشار جمعیتی، تنشهای گروهی، پناهندگان و خروج سرمایه و فرار مغزها اشاره میشود. افزایش تقاضای داخلی گاز و ناتوانی در تولید گاز داخلی (منطقهای) برای پاسخگویی به این تقاضا برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا را به ایجاد ترمینالهای باز تبدیل گاز مایع به گاز وادار کرده است. پدافند غیرعامل به معنای دفاع و محافظت غیرنظامی از کشور است. عرضهکنندگان منطقه آسیاـ پاسفیک نیز به علت نزدیکی به بازار جنوب شرق آسیا نسبت به ایران مزیت آشکار دارند.

آخرین بروزرسانی در: