طول مطالعه: 4 دقیقه

محمدی، جمال؛ محمدی، فردین؛ زارع، معصومه (1391)، «تبیین جامعهشناختی رابطۀ اوقات فراغت و اشکال جدید سرمایه (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان)». رفعتجاه، مریم، رشوند، مرجان و شهیدی زندی، مریم (1389)، «تبیین جامعهشناختی فعالیتهای فراغتی دختران جوان». خواجهنوری، بیژن و هاشمینیا، فاطمه (1389)، «رابطۀ اوقات فراغت و بزهکاری، نمونۀ مورد مطالعه: دانشآموزان دبیرستانی شهر شیراز». خواجهنوری، بیژن و حاجیان، بهجت (1394)، «بررسی ارتباط بین متغیرهای زمینهای و نیازهای انسانی با گذران اوقات فراغت (مورد مطالعه: دانشآموزان دختر دبیرستانی شهر شیراز)».

فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی.
تورکیلدسن، جورج (1382)، اوقات فراغت نیازهای مردم. پاکسرشت، محمدجعفر و الهامپور، حسین (1382)، «بررسی الگوی گذران اوقات فراغت دانشجویان». فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی. عنایت، حلیمه و حسینی، مریم (1392)، «مطالعۀ جنسیتی الگوهای گذران اوقات فراغت در میان جوانان شهر شیراز و رابطۀ آن با انواع سرمایهها»، مجموعه مقالات کنگرۀ ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان. کیویستو، پیتر (1380)، اندیشههای بنیادی در جامعهشناسی. هیوود، لس و همکاران (1380)، اوقات فراغت، ترجمه محمد احسانی، تهران: امید دانش.

قرعه کشی خودرو 9 خرداد
موموندی، افسر (1380)، بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهر ورامین. ترجمۀ عباس مخبر. تهران: نشر شهر. سازمان ملی جوانان (1384)، برنامۀ ساماندهی اوقات فراغت جوانان شهر تهران. ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران. نیکخواه، هدایتالله و ناکوئی درگزی، مرضیه (1395)، «بررسی جامعهشناختی فعالیتهای اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس». صفانیا، علیمحمد (۱۳۸۰)، «نحوۀ گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاههای آزاد اسلامی کشور با تأکید بر فعالیتهای ورزشی».

رونمایی آیفون ۱۲ پرو مکس مروری بر مطالعات پیشین صورت گرفته در داخل کشور نشاندهنده این موضوع است که تاکنون تاثیر عدماطمینان سیاستهای اقتصادی بر بازار ارزهای مجازی مورد بررسی قرار نگرفته و این مطالعه به بررسی این رابطه با لحاظ پویاییها و همچنین شکستهای ساختاری میپردازد. از مزایای بارز اینآزمون این است که نقطه شکست ساختاری را به صورت درونزا تخمین می زند. زیوت - اندروز معتقد بودند که تعیین درونزای شکست ساختاری بالقوه لزوماً به معنی وجود شکست ساختاری واقعینیست و این مسئله در حقیقت بیانکننده این است که اگر شکستی ساختاری رخ داده باشد، بیشترین احتمال وقوع شکست ساختاری در زمان مشخص شده به صورت درونزا خواهد بود (حجازی و همکاران، 1399). فرضیه صفر در این روش این است که متغیر مورد بررسی دارای ریشه واحد است بطوریکه هیچ شکست ساختاری در الگو وارد نشود، در حالی که فرضیه مقابل بیان میکند که سری زمانی دارای روندیمانا با یک شکست ساختاری است که در زمانینامعلوم رخ داده است.

مسکن ملی یزد پس از بروز بحران مالی جهانی و در نتیجه از دست رفتن اعتماد به سیستم مالی موجود همراه با عدماطمینان شدید در مورد اقدامات سیاست اقتصادی که توسط دولتها و بانکهای مرکزی اتخاذ میکردند، ناکاموتو (2008) جایگزینی برای ارزهایمتعارف تحت عنوان "ارز دیجیتال" بیت کوین معرفی کرد.از زمان راه اندازی بیت کوین، ارزش آن به سرعت رشد کرده و از 09/0دلار در 18 ژوئیه 2010 به رقم تاریخی58،383 دلار در 8می2021 رسیده است. ​!

قائم، هاله، محمدصالحی، نرگس و محمدبیگی، ابوالفضل (1386)، «چگونگی گذراندن اوقات فراغت و همبستههای آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز». صراف، پریسا، محمدصالحی، نرگس، خیرالهی، فاطمه و رحیمی، زهرا (1395)، «بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت و متغیرهای وابسته به آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم». قاسمی، وحید، گنجی، محمد و مرادویسی، رزگار (1391)، «تأثیر تفاوتهای جنسیتی در استفاده از کالاهای فرهنگی (فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت».

واردات خودرو خارجی شفیعی، سمیه (1394)، «تأملی بر یافتههای پژوهشی فراغت زنان از منظر جامعهشناسی». مسلمی، رقیه (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در جویبار. قلیپور، ماجده، مهدوی، محمدصادق و ساروخانی، باقر (1395)، «نقش جهانیشدن ارتباطات (اینترنت و ماهواره بر نحوۀ گذران اوقات فراغت زنان جوان)». یوسفی، باقر (1374)، «چگونگی گذران اوقات فراغت». ساروخانی، باقر (1378)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. پهلوان، منوچهر و برزیگر، سیده فاطمه (1390)، «بررسی گرایش به نحوۀ گذران اوقات فراغت در بین دختران مقطع متوسطه شهرستان آمل».

قرعه کشی خودرو Mvm هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین عدماطمینانسیاستی با ارزهای مجازیبر اساس رویکرد حسابداری مالی داراییهای رمزنگاری شده است. ربانی، رسول و شیری، حامد (1388)، «اوقات فراغت و هویت اجتماعی بررسی جامعهشناختی الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان در تهران». عدماطمینان در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات میشود. , ., , . ., , . & , . (2006). “”, , .

London & New York: Routledge.
, . ., , . . (2003). “: .. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان. ترجمۀ منوچهر محسنی، تهران: نشر نی. ترجمۀ عباس اردکانیان و عباس حسنی. ترجمۀ خسرو صبوری. تهران: شیرازه. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پایاننامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم اجتماعی. & : . , . (1998) , . , ., & , . (1994), .

”. , . & , . , . باقری، معصومه و بهمئی، سجاد (1393)، «بررسی نحوۀ گذران اوقات فراغت شهروندان استان خوزستان». روجک، کریس (1388)، نظریۀ اوقات فراغت: اصول و تجربهها. , . ., & , . . (2012). “, , ”. , . . (2010). , , , ().

خودرو ملی عراق

& , . محمدپور، احمد (1390)، روش تحقیق کیفی ضد روش. , . (2000). : . , ., & - , . (2000). “: ”. , ., , ., & , . (1990). ’, , : . , ., & , . (2008). --.

آخرین بروزرسانی در: