طول مطالعه: 4 دقیقه

سپس با تشکیل ماتریس ، استراتژیهای طراحی همزمان مطابق جدول (7) تعیین می شوند. همچنین محففان می توانند به گونه شناسی استراتژیهای طراحی همزمان بر اساس نقاط مرجع استراتژیک بپردازند. با توجه به آنکه در مطالعات کمی روشهای مشخص و دقیقی برای محاسبه پایایی و روایی وجود دارند، قابل تصور است که در مطالعات کیفی نیز این شاخص ها از اهمیت خاصی برخوردار باشند. و میزان اختلاف نظر هر فرد خبره از میانگین دسته محاسبه شده و آنگاه این اطلاعات برای اخذ نظریات جدید به خبرگان ارسال می شود.

جام جهانی ۲۰۱۰ در این الگو یک عنصر به عنوان محور هماهنگی قرار گرفته و بقیه عناصر با آن هماهنگ می شوند. اغلب واحدهای وظیفه ای اصلی یک سازمان وظائف محوله خود را به طور متوالی با ارجاع به دیگر واحدها و بدون در نظر گرفتن مشکلات احتمالی مشتریان داخلی، تکمیل می نمایند. از اینرو، محصول برای موفقیت در هر یک از مراحل چرخه عمر خود طراحی شده است. لیکن بکارگیری منطق فازی در این پژوهش، ابزاری مفید را برای برخورد با مسائلی که ابهام و سربسته بودن را با خود دارند، فراهم میآورد. ᠎&;​​​!

در صورتی که اختلاف میانگین دو راند دلفی (فاصله دو عدد فازی) از حد آستانه کم (مثلاً 2/0) کمتر شود، میانگین اعداد به دست آمده به اندازه کافی با ثبات و فرایند دلفی متوقف می شود (جعفری و منتظر،1387). در مهندسی همزمان، مسائل سازمانی نسبت به ابزارهای توسعه یافته کمتر مورد توجه قرار گرفته اند (جین و لویت، 1995). همچنین جین و لویت بیان کردند که پژوهش های انجام گرفته در حوزه مهندسی همزمان تا به حال بر توسعه ابزارهای طراحی، مدل های داده های محصول و زیرساخت های ارتباطی تمرکز داشته است.

خودرو ملی ایران جدید از نظر آنان در صنعت، مهندسی همزمان ایجاد تیم های فراوظیفه ای است که مسئول تمام جنبه های چرخه عمر محصول هستند. در گام بعد، میزان همسویی استراتژی های طراحی همزمان منتخب (هفت استراتژی) و استراتژی های کسب و کار (پنجاه و هشت استراتژی) با استفاده از تلفیق روش های دلفی فازی و ترتیب فازی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج رتبه بندی استراتژی های طراحی همزمان بر اساس رویه ترتیب اعداد فازی مثلثی جهت تعیین همسویی آنها با استراتژی های کلان ساپکو به شرح جدول (10) میباشد.

واردات خودرو 1401 خروجی این نرم افزار به صورت نمودار دندوگرام ارائه می گردد. به علت محدودیت تعداد جامعه آماری (15 نفر)، نمونه گیری صورت نگرفته و نمونه آماری همان جامعه آماری است. از اینرو، انتخاب مناسب تعداد خوشهها بر مبنای مرحله قبل از افزایش ناگهانی (شکاف) می باشد. از نظر آنان، برخی از موانع اجرای موفقیت آمیز و استفاده از مهندسی همزمان مربوط به مسائل فرهنگی، سازمانی و فناوری است. فینگر و همکاران، همچنین بیان کردند که برای جامعه تحقیقات مهندسی، مهندسی همزمان به معنای استفاده از تکنیک های محاسباتی برای ایجاد مجموعه ای از ابزارها از حوزه های مختلف طراحی و تولید با استفاده از مکانیزم های هماهنگی است.

یافته های حاصل از تلفیق این روشها بیانگر این مطلب بود که توسعه همکاری ها با خودروسازان جهانی و شرکت های طراحی مهندسی و ائتلاف استراتژیک با شرکت های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی () بیشترین میزان همسویی را با استراتژی های کلان ساپکو دارد. استراتژی وظیفه ای، نگرش مورد استفاده یک حوزه کاری برای کسب اهداف و استراتژی های بنگاه و کسب و کار از طریق حداکثر کردن بهره وری منابع است. الگوهای عقلایی هماهنگی، رابطه یک طرفه و از بالا به پایین استراتژی سازمان و استراتژی وظیفه ای را نشان می دهد و بر این باور بنا شده است که استراتژی بنگاه و کسب و کار تعیین کننده استراتژی های وظیفه ای است.

خودرو ملی افغانستان

ویژگی مهم این روش ارائه چارچوبی انعطاف پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار می دهد (بوجازایو و بوجازایو، 2007). لذا در این پژوهش، روش دلفی با رویکرد فازی جهت گردآوری اطلاعات و اجماع نقطه نظرات بکار میرود. توجهی درخور به مفاهیم "مدیریت طراحی" به لحاظ استراتژیک نشده است. مراحل این پژوهش شامل دو قسمت اصلی است. لذا با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، از معیار "ارزشمندی" می کات و مورهوس استفاده میگردد.

اتریوم مرج شد

از طریق قراردادهای مشترک فراهم گردد. از سوی دیگر، واحد بازاریابی ترجیح می دهد که واحد طراحی، کارکرد طراحی را بر اساس خواسته های مشتریان تعریف و تنظیم نمایند و به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد. پرسش اساسی این است که مدیران چگونه می توانند بین شرایط محیط و قابلیت های درونی سازمان هماهنگی به وجود آورند تا عملکرد سازمان را بهبود بخشند؟ با استفاده از طراحی همزمان، محصولات با توجه به قابلیت های تولید طراحی شده تا کنترل فرایند آماری موثر باشد.

کیفیت مبتنی بر طراحی، استفاده از یک تیم چند وظیفه ای برای هدایت تفکر مفهومی، طراحی محصول و برنامه ریزی تولید در یک زمان است. بنابراین، مطابق این الگو، عوامل دیگری نیز وجود دارد که بر استراتژی وظیفه ای تاثیر می گذارد. در گذشته، پژوهشگران تعارض بالقوه میان بازاریابی و تولید را با این فرض که وظیفه طراحی بخش جدائی ناپذیری از تولید است، مورد بحث قرار دادند. کدهایی که از نظر شرکت کنندگان بیانگر دیدگاه آنان نباشد، اصلاح میگردد (بیابانگرد، 1390). قابل اذعان است که این فرایند در روشهای تحلیل مقایسهای و دلفی فازی انجام میپذیرد.

همچنین از بازنگری شرکت کنندگان نیز برای تأیید صحت داده ها و کدها استفاده می شود. در یک شرکت ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات پرداخته است. می پردازد تا بدین وسیله شرکت بتواند به مزیت رقابتی دست یابد (هانگر و ویلن، 1381). جهت گیری استراتژی وظیفه ای توسط شرکت مادر تعیین می شود. ، اولویت استراتژیها به ترتیب شامل (25898/0)، (23902/0)، (16509/0)، (13807/0)، (09807/0)، (06877/0)، (03200/0) می باشد. تولید محصولات در قابلیتهای فرایند به خوبی منجر به افزایش رضایت مشتریان، کاهش محصولات بر گشتی و هزینههای دوباره کاری میشود.

آخرین بروزرسانی در: